Trạm Sách gửi tới bạn đọc tập tài liệu dày gần 50 trang ký tên Hoàng Tùng với nhan đề “Thời Đại Mới, Tư Tưởng Mới” (Thử suy nghĩ về tiền đồ chủ nghĩa Mác), với chú thích: bản thảo đầu tiên chưa sửa – Hà Nội 2004. Tài liệu này có 3 phần chính:

  1. Cuộc hành trình 2 5 triệu năm của nhân loại
  2. Chủ nghĩa Mác vào cuộc
  3. Bài học

Hoàng Tùng là một nhà chính trị chuyên nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bị tù đầy trong thời kỳ thuộc Pháp. Sau Cách mạng Tháng Tám được Đảng Cộng sản cử giữ nhiều trọng trách, trong đó có gần 20 năm làm tổng biên tập báo Nhân Dân. Ở cương vị này Hoàng Tùng là người viết những bài xã luận có tính chất chỉ đạo công tác đảng trên tờ báo quan trọng nhất của bộ máy cai trị.

Sự tỉnh ngộ của nhà báo Hoàng Tùng trong tập tài liệu này là một sự tỉnh ngộ vừa muộn màng vừa hời hợt.

Sống đến đầu thế kỷ 21 rồi, nhìn thấy đủ điều rồi, vậy mà ông vẫn nhìn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc như công việc của một đảng cộng sản, vẫn khẳng định: “chưa có học thuyết nào hơn học thuyết Mác” (!). Để rồi cao ngạo chỉ ra rằng tư tưởng mới trong thời đại mới phải dựa trên giá trị của trí tuệ mới, bằng tư duy mới… Và tất cả những cái đó phải được xây dựng trên nền tảng của… tư tưởng Hồ Chí Minh!

Không thể không bật cười khi đọc đoạn kết cực kỳ và hàm hồ như thế trong tác phẩm này của Hoàng Tùng.

Mời các bạn tải về đọc tham khảo tập tài liệu này

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here