Mô Tả Công Việc, Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Nguồn Nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách thứ 5: Mô Tả Công Việc, Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc  trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Lời mở đầu của Mô Tả Công Việc, Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc 

Bạn đã bỏ ra nhiều thời gian và nỗ lực để phát triển một chiến lược kinh doanh sáng tạo và chiến lược này sê tạo cho bạn một lợi thế trong môi trường kinh doanh có mức đô cạnh tranh cao như hiện nay. Đã đến lúc cần chuyển các kế hoạch của bạn sang giai đoạn hành động. Liệu bạn đã có những người đủ năng lực và kỹ năng có khả năng hoàn thành các công việc được giao chưa?

  • Bạn có biết những kỹ năng nào là cần thiết cho công việc kinh doanh mới của bạn không?
  • Bạn có biết các công nhân của bạn thực sự đang sản xuất ra cái gì và họ có những kỹ năng nào khồng?
  • Bạn có thể chuyển các thành viên trong lực lượng lao động hiên có của mình tới các vị trí khác nhau không và bạn có tự tin là bạn đã đặt đúng người vào đúng việc không?
  • Tất cả công nhân của bạn có được đặt vào các vị trí mà họ có thể làm việc hiệu quả nhất không?

Trong môi trường kinh doanh chuyển biến mau lẹ như ngày nay, các công ty phải có khả nãng thay đổi chiến lược nhanh chóng. Việc sắp xếp nhàn viên một cách hiệu quả là yếu tố then chốt để thực hiện các chiến lược mới. Để dặt đúng người vào đúng việc bạn phải biết được khả năng cùa mọi người và những gì mà công việc đòi hổi, biết được những kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện công việc và dự tính dược mức độ hoàn thành công việc.

Bước dầu tiên là xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm và tiêu chuẩn cho từng công việc. Nếu người chủ sở hữu — nhà quản lý đảm nhiệm viộc này, họ sẽ phải tiến hành phân tích cồng việc dể thu thập các thông tin cho việc lựa chọn, dào tạo, dánh giá kết quả và xác định múc tiền lương cho mỗi vị trí công việc. Cuốn sách về Phân tích Công việc (cuốn sách thứ tư trong bộ sách Doanh Nhân Tự Học) đã trình bày chi tiết các phương pháp tiến hành phân tích một công việc cụ thể.

Sau khi thu thập được các thông tin về công việc, bước tiếp theo là tiến hành viết bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên môn và bản tiêu chuẩn kết quả công việc. Đây là những tài liệu mô tả đẩy đủ nhiệm vụ, các kỹ năng cần thiết cũng như các mong muốn đối với vị trí công việc. [bạn đang đọc bài viết từ Trạm Sách, vui lòng ghi rõ nguồn]

Cuốn sách này sẽ khai thác các lợi ích cùa việc tạo ra những tài liệu như vậy và hướng dẫn bạn soạn thảo các tài liệu về công việc một cách hiệu quả cho công tỵ bạn.

Các mục tiêu cần đạt của Mô Tả Công Việc, Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc 

Sau khi hoàn thành việc nghiên cứu cuốn sách, bạn sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Nêu rõ tầm quan trọng của các bản mô tá còng việc, bản yẽu cầu chuyên môn và bản tiêu chuẩn kết quả công việc.
  • Hiểu được quá trình biên soạn những tài liệu quan trọng này.
  • Viết bản mô tả cóng việc, bản bản yêu cầu chuyên mòn và bản tiêu chuẩn kết quả công việc cho bất kỳ vị trí cổng việc nào trong công ty của bạn.

 

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here