Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Marketing trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Tổng quan về cuốn sách Khuếch Trương Sản Phẩm Và Quảng Cáo

Mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện một số nhiêm vụ marketing khác nhau. Trước tiên, các doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng tiềm năng thòng tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Sau đó, họ phải thông tin cho những người mua hàng tiềm năng vé các đặc tính và những lợi ích của sản phẩm mà người mua hàng sẽ thu được khi sử dụng sản phẩm đó. Nhiệm vụ tiếp theo là thuyết phục khách hàng mua sản phẩm; và sau khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, nhiệm vụ sẽ là nhắc nhờ cho người mua hàng biết rằng sản phẩm này vẫn đang được cung cấp và có thể tiếp tục đem lại nhiều lợi ích. Vai trò của khuếch trương sản phẩm và quảng cáo chính là thực hiện những nhiệm vụ này.

Cuốn sách này cho thấy tầm quan trọng của hoạt động khuếch trương sản phẩm đối với việc bán hàng của doanh nghiệp. Cuốn sách sẽ giải thích từng công cụ khuếch trương sản phẩm trong số bốn công cụ khuếch trương chính – quảng cáo, bán hàng trực tiếp, xúc tiến bán hàng và quan hê công chúng và nêu ra cách thức để xây dựng chiến lược khuếch trương sản phẩm hỗn hợp. Cuốn sách sẽ xem xét chi tiết hơn về quảng cáo, các mục tiêu quảng cáo, thiết kế thông điệp và lựa chọn phương tiện quảng cáo .

Các mục tiêu chính của cuốn sách này là nêu ra cách thức xây dựng chiến lược khuếch trương sản phẩm, tạo ra khuếch trương sản phẩm hỗn hợp và xây dựng chương trình quảng cáo.

Cuốn sách này giả định rằng bạn dã biết rõ sản phẩm của mình là gì (đề cập trong cuốn sách Kế hoạch hoá và Phát triển Sản phẩm) và bạn đã xác định được khách hàng mục tiêu của mình (cuốn sách Thị trường Mục tiêu).

Khi dã hoàn thành cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng tốt hơn để:
  1. Xác định rõ bốn mục tiêu của chiến lược khuếch trương sản phẩm.
  2. Nêu bốn yếu tố ảnh hưởng tới các quyết định về chiến lược khuếch trương sản phẩm.
  3. Giải thích sự khác biệt giữa chiến lược đẩy và chiến lược kéo.
  4. Mô tả bốn công cụ khuếch trương sản phẩm, tìm được ít nhất ba ví dụ cho mỗi công cụ và mô tả tầm quan trọng tương đối của chúng dối với cả sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp.
  5. Xác định công cụ nào là công cụ khuếch trương sản phẩm tốt nhất cho từng giai đoạn trong quá trình mua hàng của khách hàng.
  6. Mô tả từng thành tố chính cùa chương trình quảng cáo: đặt các mục tiêu quảng cáo, xây dựng thông điệp hiệu quả và lựa chọn phương tiện quảng cáo.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here