Kế Hoạch Hóa Và Phát Triển Sản Phẩm nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Marketing trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách Kế Hoạch Hóa Và Phát Triển Sản Phẩm trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Tổng quan về Kế Hoạch Hóa Và Phát Triển Sản Phẩm

Cuốn sách này giới thiệu với các bạn phương pháp thực hiện kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm trong kế hoạch marketing nhằm làm cho sản phẩm của bạn phù hợp với các nhu cầu của thị trường mục tiêu.
Sản phẩm là thành tố quan trọng nhất trong một kế hoạch marketing. Hầu hết các doanh nghiệp dều sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau và do đó họ phải xây dựng các kế hoạch và chiếh lược cho từng sản phẩm. Kế hoạch hoá và phát triển sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình này. Doanh nghiệp phải xác dịnh các dặc tính của sản phẩm mà khách hàng của họ ưa chuông nhất để thiết kế sản phẩm cho phù hợp. Họ cũng phải quyết định các vấn để về nhãn hiệu, bao bì, nhãn mác, và các dịch vụ hỗ ượ sản phẩm.
Cuốn sách này sẽ tập trung giới thiệu với các bạn định nghĩa và phương pháp xác định một sản phẩm, phương pháp xem xét cấc quyết định cơ bản về sản phẩm mà mỗi doanh nghiệp phải đưa ra. Cuốn sách cũng giới thiệu với các bạn vị trí, vai ưò của kế hoạch hoá và phát triển sản phẩm trong kế hoạch marketing, đồng thời cung cấp cho các bạn những công cụ cần thiết để bạn có thể lập kế hoạch và phát triển sản phẩm cho các khách hàng mục tiêu cùa mình. Bạn sẽ:
 1. Hiểu thế nào là sản phẩm và những vấn đề liên quan.
 2. Xem xét các cách khác nhau để gia tăng giá trị của sản phẩm.
 3. Phân biệt sự khác nhau giữa sân phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp (sân phẩm là nguvên vật liệu của doanh nghiệp khác).
 4. Xem xét từng quvết định trong nãm quyết định sản phẩm quan trọng mà bạn phải thực hiện.
 5. Lý giải được tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm mới và biết tìm các ý tường sản phẩm mới ở đâu.
Cuốn sách này giả định rằng bạn đã xác định được khách hàng mục tiêu (đã nêu trong cuốn sách Thị Trường Mục Tiêu), hiểu được cách ứng xử của khách hàng khi mua hàng (nêu trong cuốn sách Thu Thâp Thông Tin Về Khách Hàng), và đã có thông tin về khách hàng mục tiêu (nêu trong cuốn sách Thông tin về Xu hướng và Quá trình Mua hàng của Khách hàng).

Sau khi hoàn thành nghiên cứu cuốn sách này bạn có khả năng tốt hơn trong việc:

 1. Định nghĩa sản phẩm và phân biệt năm loại sản phẩm.
 2. Phân biệt sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp .
 3. Xác định và mô tả nãm quyết định vẻ sản phẩm mà bạn phải làm.
 4. Mô tả ba cấp độ của sản phẩm làm gia tăng giá trị cho khách hàng.
 5. Lý giải tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm mới và phân biệt hai nguồn chủ yếu của các ý tường sản phẩm mới.
 6. Giải thích tại sao các quyết định sản phẩm lại là bộ phận trung tâm của kế hoạch marketỉng.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here