Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực nằm trong Chương trình Quản trị Nguồn Nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách đầu tiên trong Chương trình Quản trị Nguồn Nhân lực trong các DN Vừa và Nhỏ: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Lời nói đầu: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Công tác quản lý nguồn nhân lực giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý có chất lượng – những người tham gia tích cực vào sự thành công của công ty. Các tổ chức trông mong vào các nhà chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực giúp họ đạt hiệu quả và năng suất cao hơn với một số lượng hạn chế về lực lượng lao động. Đồng thời, việc tạo dựng những hành vi và thái độ tích cực trong đội ngũ nhân viên, sự tin tưởng của họ đối với công ty, tinh thần làm việc đồng đội, cũng như sử dụng các hệ thống thông tin, đang trở thành một trong các nhiệm vụ của quản lý nguồn nhân lực. Các nhà chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực đang ngày càng mở rộng vai trò của mình trong việc đưa ra những tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo và các trưởng phòng/bộ phận. Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Cuốn sách này đề cập đến vai trò quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và các phương thức mà trưởng phòng nhân sự có thể thực hiện nhằm góp phần vào thành công của công ty. Cuốn sách nghiên cứu chức năng quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ, đồng thời nêu ra những khác biệt về phương pháp quản lý nguồn nhân lực giữa kiểu Bắc Mỹ và kiểu Châu Á.

Mục đích cụ thể của cuốn sách: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực là giúp bạn:

  • Nhân ra vai trò của một chủ doanh nghiệp – nhà quản lý đồng thời là người phụ trách quản lý nguồn nhân lực.
  • Miêu tả mục đích và các nội dung của công tác quản lý nguồn nhân lực.
  • Xác định những lợi ích của công tác quản lý nguồn nhân lực.
  • Xác định các chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự.
  • Chỉ ra những kiến thức, kỹ năng và năng lực cần có của một người phụ trách quản lý nguồn nhân lực thành công.
  • Nhân ra một số khác biệt trong ứng dụng quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Châu Á và doanh nghiệp theo kiểu phương Tây.

Tải về hoặc đọc trực tuyến Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

[real3dflipbook id=’3′]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here